18.6.2024

Yhteistyöllä kohti PK-yritysten nopeaa kasvua

Hei kasvu­ha­lui­nen yrit­täjä! Oletko harkin­nut pääoma­si­joit­ta­jaa yrityk­sesi kasvun tueksi? Tämä artik­keli on osa blogi­sar­jaa “Wedecon tapa toimia”. Pääset kurkis­ta­maan verhon taakse Wedecon ja sen kump­pa­nei­den arkeen. Tässä sarjan kolman­nessa artik­ke­lissa käsit­te­lemme sitä, miten Wedeco kehit­tää yritystä yhdessä yrit­tä­jien kanssa.

katsotaan yhdessä papereita ja muistiinpanoja.

Wedeco on vakiin­nut­ta­nut asemansa nopeasti kasva­vien PK-yritys­ten kump­pa­nina. Toimin­tamme perus­tuu vahvaan yhteis­työ­hön yrit­tä­jien kanssa sekä laajaan koke­muk­seen yrityk­sen kasvusta niin orgaa­ni­sesti kuin yritys­kaup­po­jen kautta. Tavoit­tee­namme on kiih­dyt­tää yhtiön arvon­kasvu monin­ker­tai­seksi ennen mahdol­lista exitiä – ja tätä olemme tehneet erin­omai­sin tuloksin.

NBG-konser­nin johtaja Kenneth Svanbäck kertoo, että yhteis­työ Wedecon kanssa on tuonut suurta lisä­ar­voa yrityk­sen kehit­tä­mi­seen. Nordic Bus Group Ab Oy, eli NBG, on vuonna 2022 perus­tettu konserni, joka luo erin­omai­sen pohjan moder­nin bussi­lii­ken­teen kasvulle ja kehi­tyk­selle. NBG:hen kuuluu neljä osakasta – Svanbäck GKG, Ingves Group, Dahl Capi­tal sekä Wedeco.

Wedeco tuo yrityk­sen kasvun tueksi tiimin, johon kuulu­vat koke­neet asian­tun­ti­jat sijoi­tus­joh­ta­jista yritys­ra­hoi­tuk­sen ammat­ti­lai­siin. Tällä tiimillä on vankka koke­mus, verkos­tot ja ammat­ti­taito yrit­tä­jyy­destä sekä rahoi­tusa­lalta. Heidän panok­sensa ulot­tuu rahoi­tuk­sen järjes­tä­mi­sestä ja yritys­jär­jes­te­lyistä aina hallitustyöskentelyyn.

-Wedeco toi yrityk­seen ammat­ti­mai­sen halli­tuk­sen, mikä oli monella tavalla silmiä avaa­vaa. Sanon­kin, että Wedecon kanssa ei paljoa katsottu peruu­tus­pei­liin vaan keski­tyt­tiin tuuli­la­siin, eli katse oli jatku­vasti tule­vassa. Tämä avasi uusia näkö­kul­mia ja mahdol­li­suuk­sia, Svanbäck kiteyttää.

Aktii­vista halli­tus­työs­ken­te­lyä stra­te­gian pohjalta

Wedeco panos­taa halli­tus­työs­ken­te­lyyn aktii­vi­sella johdon spar­rauk­sella sekä tarvit­taessa kehi­tys­hank­kei­siin osal­lis­tu­mi­sella. Pidämme tärkeässä arvossa sitä, että halli­tus­työs­ken­tely ei rajoitu pelk­kiin kokouk­siin. Syste­maat­ti­nen ja aktii­vi­nen halli­tus­työs­ken­tely on osa Wedecon toimin­ta­kult­tuu­ria, jonka avai­na­se­massa ovat stra­te­gia­työn tuke­mi­nen ja sen toteu­tuk­sen varmis­ta­mi­nen käytännössä.

-Wedecon rooli näkyy halli­tus­työn ammat­ti­mai­suu­dessa. Teimme heti alussa päivi­tyk­sen stra­te­gi­aamme, eli siihen, mihin pyri­tään ja millä keinoilla tavoit­tee­seen pääs­tään. Näitä teemoja seura­taan jokai­sessa halli­tuk­sen kokouk­sessa, Svanbäck kertoo.

-Wedecon läsnä­olosta huoli­matta saimme konser­nin sisällä niin sano­tun työrau­han ja hoidimme opera­tii­vista puolta kuten ennen­kin. Yhteis­työn tulok­sena toiminta kuiten­kin alkoi keskit­tyä oikei­siin asioi­hin, Svanbäck jatkaa.

Wedeco­nin erikois­osaa­mista on myös yrityk­sen hallin­nol­lis­ten asioi­den järjes­tä­mi­nen tule­vaa exitiä varten. Tämä varmis­taa, että yritys on valmiina siir­ty­mään seuraa­vaan vaihee­seen vaivattomasti.

Yhteen­ve­tona yhteistyöstä

Wedeco hyödyn­tää laajaa verkos­to­aan yrityk­sen avain­rek­ry­toin­neissa. Tämä verkosto on kerty­nyt vuosien varrella ja osoit­tau­tu­nut arvok­kaaksi resurs­siksi, kun etsi­tään oikeita osaa­jia yrityk­sen kasvun tueksi.

Yhteen­ve­tona voidaan todeta, että toimin­ta­mal­limme perus­tuu vahvaan kump­pa­nuu­teen, koke­nee­seen tiimiin ja laajaan verkos­toon. Nämä teki­jät yhdis­tet­tynä yrityk­sen sitou­tu­mi­seen ja osaa­mi­seen luovat vankan pohjan PK-yritys­ten menes­tyk­selle ja arvonkasvulle.

-Kaiken kaik­ki­aan Wedecon mukana olemi­nen antoi lihak­sia selvi­tellä asioita eri tavalla. Aloimme mitata ja analy­soida asioita ihan eri tavoin kuin aikai­sem­min, Svanbäck kiteyttää.

Yrityk­sesi kasvun kumppani

Tämä artik­keli on osa blogi­sar­jaamme “Wedecon tapa toimia”. Voit tutus­tua artik­ke­li­sar­jan ensim­mäi­seen artik­ke­liin linkistä “Wedecosta kump­pani yrityk­sen kasvuun” sekä toiseen artik­ke­liin linkistä “Neuvot­te­lut, doku­men­taa­tio ja sijoi­tus­pro­sessi”. 

Asian­tun­ti­ja­tii­mil­lämme on kymme­nien vuosien koke­mus yritys­maa­il­masta ja pääoma­si­joit­ta­mi­sesta. Ole meihin yhtey­dessä, niin katso­taan, olisim­meko me sinun kump­pa­nisi yrityk­sesi kasvun mahdollistamisessa. 

Kaikki ajankohtaiset asiat