28.5.2024

Neuvottelut, dokumentaatio ja sijoitusprosessi

Hei kasvu­ha­lui­nen yrit­täjä! Oletko harkin­nut pääoma­si­joit­ta­jaa yrityk­sesi kasvun tueksi? Tämä artik­keli on osa blogi­sar­jaa “Wedecon tapa toimia”. Pääset kurkis­ta­maan verhon taakse Wedecon ja sen kump­pa­nei­den arkeen. Tässä sarjan toisessa artik­ke­lissa käsit­te­lemme esimer­kiksi sitä, miten sijoi­tus­pro­sessi etenee neuvot­telu- ja dokumentaatiovaiheessa.

due dilligence

Me Wedecolla sijoi­tamme ensi­si­jai­sesti ihmi­siin. Haluamme tehdä työtä yhdessä sitou­tu­neen ja innos­tu­neen johdon kanssa. Pyrimme osak­kuu­den ja yhteis­työn kautta tuke­maan vakiin­tu­nei­den, kasvu­ha­kuis­ten yritys­ten kehi­tystä. Olemme kiin­nos­tu­neita yritys­jär­jes­te­lyistä, kuten toimia­lo­jen yhdis­tä­mi­sistä, yrity­sos­toista, suku­pol­ven­vaih­dok­sista sekä kasvun rahoi­tuk­sesta, kunhan yrityk­sen toiminta on kannat­ta­vaa ja kassa­virta positiivista.

Oy Wedeco Ab on pohja­lai­nen pääoma­si­joi­tus­yh­tiö, joka on 36-vuoti­sen toimin­tansa aikana ollut osao­mis­ta­jana noin sadassa yhtiössä. Viime vuosina Wedeco on laajen­ta­nut toimin­taansa katta­maan koko Suomen.

“Meidän vahvuu­te­namme on elin­kei­noe­lä­män ja yhteis­työ­kump­pa­nei­demme tunte­mi­nen sekä vuosien saatossa raken­tu­nut laaja kontak­ti­ver­kosto. Me toimimme mutkat­to­masti, avoi­mesti ja suora­sel­käi­sesti”, kiteyt­tää Thomas Lempiälä, Wedecon toimitusjohtaja. 

Tutus­tut­tuamme riit­tä­vän syväl­li­sesti yrityk­seen ja yrityk­sen avain­hen­ki­löi­hin edetään tyypil­li­sesti niin, että Wedeco tekee indi­ka­tii­vi­sen tarjouk­sen, jossa on tiivis­tet­tynä rahoi­tus­jär­jes­te­lyn ehdot: 

  • kuinka paljon ollaan sijoittamassa
  • minkä­lai­sia rahoi­tusin­stru­ment­teja käytetään
  • mikä on yhtiön valuaatio
  • puit­teet yhtei­sille tavoit­teille jatkossa

Sijoi­tus­pro­ses­sin vaiheet

Indi­ka­tii­vi­nen tarjous eli suun­taa antava tarjous on yleensä nk. ei-sitova tarjous. Indi­ka­tii­vi­nen tarjous toimii usein hyvänä keskus­te­lu­na­vauk­sena. Indi­koi­malla hintaa ja ehtoja voidaan kartoit­taa, pääs­täänkö asioista mahdol­li­sesti yhteisymmärrykseen.

Yleensä indi­ka­tii­vi­sen tarjouk­sen ehtoja neuvo­tel­laan jonkin aikaa, ja kun osapuo­let pääse­vät yhtei­sym­mär­ryk­seen, laadi­taan tällöin aieso­pi­mus. Aieso­pi­muk­sessa sovi­taan paitsi järjes­te­lyn ehdoista, myös aika­tau­lusta sille, että järjes­tely saate­taan päätök­seen eli klousataan.

Aieso­pi­muk­sen ja lopul­li­sen klousauk­sen välissä on useita tehtä­viä; Wedeco suorit­taa niin kutsu­tun due dili­gence ‑tarkas­tuk­sen, jonka päämää­ränä on varmis­taa, että yrityk­sen talou­del­li­nen ja oikeu­del­li­nen tilanne vastaa­vat niitä keskus­te­luissa sovit­tuja ehtoja. 

Tyypil­li­sesti aieso­pi­muk­sesta itse kaupan klousaa­mi­seen kuluu aikaa noin kaksi-kolme kuukautta. ”Aieso­pi­muk­sen ja klousaa­mi­sen välillä teemme Wedecon päässä paljon. Suori­tamme niin sano­tun due dili­gence ‑tarkas­tuk­sen, joka tiivis­tet­tynä tarkoit­taa tarkis­tusta siitä, että yhtiön asiat ovat talou­del­li­sesti sekä juri­di­sesti siinä kunnossa kuin on keskus­teltu”, Wedecon sijoi­tus­joh­taja Jarkko Vihe­riä­vaara toteaa.

Due dili­gence, jota lyhen­ne­tään myös “DD”, viit­taa peri­aat­teessa asian­mu­kai­seen huolel­li­suu­teen. Due Dili­gence ‑selvi­tyk­sen päämää­ränä on tunnis­taa suun­ni­tel­tuun yritys­kaup­paan liit­ty­vät riskit, mahdol­li­suu­det ja esteet. Selvi­tyk­sen tulok­set vaikut­ta­vat usein kaup­pa­kir­jan sisäl­töön, yritys­kau­pan raken­tee­seen ja sen toteut­ta­mi­seen. DD-selvi­tys kattaa yrityk­sen tarkas­te­lun ja sen taus­to­jen selvit­tä­mi­sen ennen yritys­kaup­paa. DD-tarkas­tus yleensä toteu­te­taan aie- tai esiso­pi­muk­sen alle­kir­joit­ta­mi­sen jälkeen, mutta aina ennen lopul­li­sen kaup­pa­so­pi­muk­sen solmimista.

“Ollaan käyty läpi DD pari kertaa ja Wedecon kanssa oli asial­li­set haas­tat­te­lut, joissa käytiin oikeita asioita läpi. Aineis­ton toimi­tuk­sil­le­kin oli sopi­vasti aikaa, kertoo Kenneth Svanbäck, NBG konser­nin johtaja.

Nordic Bus Group Ab Oy perus­tet­tiin vuonna 2022. Uusi konserni perus­tet­tiin luomaan erin­omai­nen pohja moder­nin bussi­lii­ken­teen kasvulle ja kehi­tyk­selle. Nordic Bus Group koos­tuu neljästä osak­kaasta – Svanbäck GKG, Ingves Group, Dahl Capi­ta­lista sekä Wedecosta.

Osakas­so­pi­muk­sen laadin­nassa sovi­taan tavoit­teista ja peri­aat­teista yhtei­sen taipa­leen aikana. Pohdi­taan, kuinka yrityk­sen halli­tus miehi­te­tään siten, että halli­tuk­sesta saadaan mahdol­li­sim­man toimin­ta­ky­kyi­nen yrityk­sen arvon­kas­vat­ta­mi­sen kannalta. Osakas­so­pi­muk­sen laadin­nassa kiin­ni­te­tään ylei­sesti yhtei­nen tahto­tila ja määri­tel­lään tavoit­teet yrityk­sen kehittämiselle.

“Teimme heti alussa päivi­tyk­sen stra­te­gi­aan. Selvi­timme mihin pyri­tään, tärkeim­mät teemat ja keinot. Näistä on road map, jota seura­taan myös jokai­sessa halli­tuk­sen kokouk­sessa, Kenneth Svanbäck kertoo.

Muita sijoi­tus­pro­ses­siin kuulu­via sopi­muk­sia ovat mm. kaup­pa­kirja ja erilai­set rahoi­tus­so­pi­muk­set, jotka riip­pu­vat aina kulloi­ses­ta­kin järjestelystä.

“Käytän­nön  yhteis­työ Wedecon kanssa on tuonut ammat­ti­mai­suutta halli­tus­työ­hön”, Kenneth Svanbäck toteaa. “Olemme myös oppi­neet katso­maan enem­män eteen­päin eikä niin paljon peruutuspeiliin”.

Tämä artik­keli on osa blogi­sar­jaamme “Wedecon tapa toimia”. Voit tutus­tua artik­ke­li­sar­jan ensim­mäi­seen artik­ke­liin linkistä “Wedecosta kump­pani yrityk­sen kasvuun

Kaikki ajankohtaiset asiat