7.5.2024

Wedecosta kumppani yrityksen kasvuun

Hei kasvu­ha­lui­nen yrit­täjä! Oletko harkin­nut pääoma­si­joit­ta­jaa yrityk­sesi kasvun tueksi? Tämä artik­keli on osa blogi­sar­jaa “Wedecon tapa toimia”. Pääset kurkis­ta­maan verhon taakse Wedecon ja sen kump­pa­nei­den arkeen. Tässä artik­ke­lissa käsit­te­lemme esimer­kiksi sitä, miten analy­soimme sijoi­tus­koh­teita ja minkä­lai­sia yhtiöitä etsimme.

Onko toimin­tansa jo vakiin­nut­ta­nut yrityk­sesi kasvu­ha­lui­nen? Mikäli vastauk­sesi on kyllä – hienoa, olet oikeassa paikassa. Olemme toimi­neet kump­pa­nina noin sadalle vastaa­van­lai­selle yrityk­selle. Viimei­sen kuuden vuoden aikana yhteen­las­ke­tut myyn­ti­voit­tomme ja osin­komme yhdessä yrit­tä­jien kanssa ovat olleet yli sata miljoo­naa euroa. Tästä yrit­tä­jien osuus on ollut noin kaksi kolmasosaa.

Keski­tymme sijoi­tus­toi­min­nas­samme yrityk­siin, joiden kasvua pystymme edis­tä­mään. Otetaan seuraa­vaksi katsaus siihen, millä tavoin me analy­soimme sijoi­tus­koh­teita ja olisim­meko me parhain taho sinun yrityk­sesi arvon kasvattamiseen. 

Rahoi­tuk­sella mahdol­lis­te­taan muutos

Taval­li­sesti rahoi­tuk­sen tarve toimin­tansa jo vakiin­nut­ta­neille yrityk­selle ilme­nee siinä vaiheessa, kun toimin­taa halu­taan kasvat­taa esimer­kiksi inves­toin­neilla, kansain­vä­lis­ty­mi­sellä tai yrity­sos­tolla. Yrityk­sessä on siis halu muutok­seen, ja lisä­ra­hoi­tuk­sella pyri­tään mahdol­lis­ta­maan sen toteutuminen.

-Hyvin tyypil­li­nen tilanne, jolloin Wedeco menee mukaan kohdey­ri­tyk­seen, on nopea kasvu­vaihe, suun­ni­teilla oleva yrity­sosto tai iso inves­tointi esimer­kiksi kapa­si­tee­tin kasvat­ta­mi­seen, kertoo Wedecon toimi­tus­joh­taja Thomas Lempiälä.

Rahoi­tuk­selle voi tulla tarve myös silloin, kun näkö­pii­rissä siin­tää tarve yhtiön omis­tus­ra­ken­teen muutok­sille tai vaik­kapa sukupolvenvaihdos.

-Wedeco on koke­nut kump­pani monen­lai­sissa omis­tus- ja rahoi­tus­jär­jes­te­lyissä. Oman pääoman ehtoi­nen rahoi­tus mahdol­lis­taa näiden toteut­ta­mi­sen ilman että yhtiön tasea­se­maa rasi­te­taan liikaa, Lempiälä jatkaa.

Yrityk­sen kasvu­halu lähtee ihmisistä

Kun lähde­tään hake­maan kasvua, on tärkeää, että yrityk­sellä on jo kannat­ta­vaksi osoit­tau­tu­nut liike­toi­min­ta­malli. Toimi­van pohjan päälle on riskit­tö­mäm­pää lähteä raken­ta­maan kestä­vää kasvua. 

Tyypil­listä on, että kohdey­ri­tyk­semme ovat sijoi­tus­het­kellä liike­vaih­dol­taan 3–30 miljoo­naa euroa. Lähtö­koh­tai­sesti tutkimme sijoi­tus­koh­teita kaikilta toimia­loilta ilman rajoitteita.

Vaikka puhumme yrityk­sistä, sijoi­tamme kuiten­kin aina ensi­si­jai­sesti ihmi­siin. Onkin ehdot­to­man tärkeää, että yrityk­sen johdosta löytyy kasvu­ha­lua. Innos­tu­nei­suus ja sitou­tu­nei­suus kasvuun ovat olen­nai­sia teki­jöitä tavoit­tee­seen pääse­mi­sessä. Haluamme aina varmis­taa, että jaamme yhtei­sen näke­myk­sen yrityk­sen toimin­nan kehittämisestä.

Tavoit­teena on aina kasvat­taa yrityk­sen arvoa yhdessä yrityk­sen johdon kanssa. Tästä syystä yrityk­sen johto on omis­ta­jana mukana kasvun mahdol­lis­ta­mi­sessa merkit­tä­vällä panostuksella.

Syven­ty­mistä markkinatilanteeseen

Ennen kump­pa­nuu­den aloi­tusta tutus­tumme tarkasti yrityk­seen. Syven­nymme esimer­kiksi siihen, millai­nen yrityk­sen mark­ki­na­ti­lanne on tällä hetkellä ja millai­sia kasvu­mah­dol­li­suuk­sia sieltä löytyy. Kilpai­luetu alan muihin toimi­joi­hin nähden on se asia, jota lähde­tään tavoittelemaan.

Samalla tutus­tumme yrityk­sen talou­del­li­seen ennus­tee­seen sekä sen toteutumiseen.

-Tyypil­li­sesti yrityk­sen saama lisä­ra­hoi­tus mahdol­lis­taa entistä nopeam­man kasvu­vauh­din ja omis­tuk­sen arvon kasvat­ta­mi­sen, Lempiälä toteaa.

Tyypil­li­sesti yrityk­seen tutus­tu­mi­sen vaihe kestää kahdesta kolmeen kuukautta. Sitä jouhe­voit­taa, jos yrityk­sellä on kirjal­li­sesti tehty kasvusuun­ni­telma. Tämä ei kuiten­kaan ole vält­tä­mä­töntä, sillä asian­tun­ti­jamme käyvät jopa tapauk­sessa proses­sin aikana lukui­sia keskus­te­luita yrityk­sen johdon kanssa.

-Yhdis­tävä tekijä menes­ty­neim­pien kohdey­ri­tys­temme joukossa on erin­omai­nen ja toimia­lan hyvin tunteva johto­tiimi, jolla on kasvu­ha­kui­nen mutta kuiten­kin realis­ti­nen näke­mys tule­vasta, Lempiälä tiivistää.

Pääoma­si­joit­ta­mista kymme­nien vuosien kokemuksella

Asian­tun­ti­ja­tii­mil­lämme on kymme­nien vuosien koke­mus yritys­maa­il­masta ja pääoma­si­joit­ta­mi­sesta. Ole meihin yhtey­dessä, niin katso­taan, olisim­meko me sinun kump­pa­nisi yrityk­sesi kasvun mahdollistamisessa. 

Ota reilusti yhteyttä ja jutel­laan lisää!

Kaikki ajankohtaiset asiat