Vi tar hand om de egna.

Plane­rar ni ägarar­range­mang eller finan­sie­ring av tillväxt?

kiipeily

Wedeco är en öster­bott­nisk kapi­tal­pla­ce­rare grun­dat år 1987 som har speci­a­li­se­rat sig på före­ta­gar­drivna ägarar­range­mang. Under vår verk­sam­het har vi varit mino­ri­tets- eller majo­ri­tets­ä­gare i cirka 100 före­tag. För närva­rande är vi ägare i 5 företag.

Vi i Wedeco vill medverka som ägare och part­ner i till­väx­t­o­ri­en­te­rade före­tag som redan etable­rat sin verk­sam­het och vars verk­sam­het är lönsam och kassa­flö­det posi­tivt. Vi är intres­se­rade av olika före­tagsar­range­mang, såsom bran­schar­range­mang, före­tags­för­värv, gene­ra­tions­väx­lingar och finan­sie­ring av tillväxt.

Vi place­rar i första hand i männi­skor. Vi vill arbeta till­sam­mans med en enga­ge­rad och entu­si­as­tisk ledning. En ledning som känner till bran­schen och konkur­ren­terna och som är intres­se­rad av före­ta­gets siff­ror och som kan skapa ett posi­tivt klimat.

Wedeco är medlem av Kapi­tal­pla­ce­rings­för­e­ningen i Finland rf och vi följer före­ning­ens regler och rekom­men­da­tio­ner i vår verksamhet.

Kontakta oss när du vill höra mer om möjlig­he­terna till ägarar­range­mang eller finan­sie­ring av tillväxt.

Wedeco har som ägare tre uppgifter:

1

En enga­ge­rad och aktiv ägares roll

Vi är en styrel­se­med­lem som det är lätt och natur­ligt att sparra saker och ting också mellan styrelsemöten.

2

Före­ta­ga­rens roll

Vårt mål är alltid att öka före­ta­gets värde i samar­bete med före­ta­gets ledning.

3

Place­ra­rens / finan­siä­rens roll

Vi place­rar i före­ta­get i form av eget kapital.

Port­följ­fö­re­tag

– För vilka före­tag passar ett samar­bete med Wedeco?

Vi kan vara mino­ri­tets- eller majo­ri­tets­ä­gare i före­tag. För Wedeco är det viktigt att också före­ta­gets ledning i egen­skap av ägare deltar med en bety­dande sats­ning. Dess­utom är det väsent­ligt att vi har en gemen­sam stra­te­gisk syn på utveck­lingen av före­ta­gets verksamhet.

Vårt mål är att öka före­ta­gets värde till­sam­mans med ledningen och andra ägare. Vi är en lång­va­rig, ansvars­full ägare och en god part­ner med alla intres­sent­grup­per som vi arbe­tar med.

Nordic Bus Group “Wedeco ville vara med i etable­ringen av en stark busskon­cern, vilket skapar en utmärkt grund för till­växt och utveck­ling av moderna buss­trans­por­ter.”
2023 Place­ringsår
16 M€ Omsätt­ning
Mittaus­Group Holding “Wedeco har till­fört exper­tis och stöd till utveck­lingen av före­ta­get”
2021 Place­ringsår
7 M€ Omsätt­ning
Herr­mans Bike Components ”I egen­skap av lång­va­rig och aktiv ägare har Wedeco i bety­dande grad bidra­git till före­ta­gets utveck­ling och fram­gång.”
2018 Place­ringsår
20 M€ Omsätt­ning
Sievi Group ”Wede­cos närvaro har ökat förtro­en­det bland kunder och finan­siä­rer.”
2015 Place­ringsår
42 M€ Omsätt­ning
vp-facilities ilmakuva
VP Faci­li­tes ”Wedeco har till­sam­mans med andra ägare gjort det möjligt för före­tag i Vasa­re­gi­o­nen att utveckla lång­sik­tiga verk­sam­hets­mil­jöer på inter­na­tio­nell nivå.”
2000 Place­ringsår
1 M€ Omsätt­ning
VP Facilities

Utträ­den

Utträ­den som genom­förts av Wede­cos mana­gers efter 2010

Före­tagBranschPlace­ringsårUtträ­desår
Oy Mesmec AbMaski­ner och utrust­ning för livsmedelsindustrin20172024
Ab A. Hägg­blom OyHögkva­li­ta­tiva redskap för gruvverksamhet20162023
Nordic Lights Group OyjBelys­ning för arbets­ma­ski­ner och cykelkomponenter20182023
Polt­to­väri OyYtbe­hand­lingar till industrin20172022
Tietokauha OyEkono­mi­för­valt­nings­tjäns­ter20152021
Pohjan­maan Ekono­mi­to­i­misto OyEkono­mi­för­valt­nings­tjäns­ter20182021
JPT-Industria OyMaskin- och utrustningstillverkare20132021
Oy Esari AbTill­ver­kare av skydds­skåp för samhällsteknik20132020
Vaasa Parks Oy AbFastig­hets­ut­veck­lare20002019
B. Herr­mans Oy AbBelys­ning för arbets­ma­ski­ner och cykelkomponenter20062018
Euros­teel ‑konserniVerk­stad som speci­a­li­se­rat sig på svets­ning och totalleveranser20082018
Westwood Oy AbTill­ver­kare av trätrappor20052016
Jotel OyAvtals­till­ver­kare inom elektronikindustrin20062016
FlowPlus ‑konserniService- och under­hålls­tjäns­ter för flödesteknik20122016
Veine ‑konserniLogistik­tjäns­ter20132016
Geo Drill ‑konserniJord­vär­me­borr­ning20132016
Hahka­Way OyLogistik­tjäns­ter20052013
Manor OyTill­verk­ning av rörpro­duk­ter och stålkonstruktioner20062013
KGN Tool ‑konserniAvtals­till­ver­kare inom verkstadsindustrin20092013
Emendo OyBastu- och wellnessprodukter20062012
Cibo-Print OyTill­verk­ning av kretskort20072012
Lakeu­den Kylmä­k­es­kus OyKonstruk­tion, instal­la­tion och under­håll av kylsystem20082011
Scan­cool OyTill­verk­ning av kyl- och ventilationsanordningar20092011
Eur-Mark ‑konserniTill­ver­kare av renings­an­ord­ningar för avlopp och av trans­port­ma­te­riel för industriavfall20082011
Purso Tools OyTill­verk­ning av kamax­lar och vevstakar20022011
Winpos Oy AbKassa­sy­stem20032010

Teamet

– Vem är vi?

Vi som arbe­tar på Wedeco har en lång och mångsidig erfa­ren­het av före­tags­värl­den och kapi­tal­pla­ce­ring. Vår styrka är känne­dom om närings­li­vet och våra samar­bets­part­ner inom vårt verk­sam­hets­om­råde samt ett omfat­tande nätverk av kontak­ter. Vi agerar smidigt, öppet och rakryggat.

Thomas Lempiälä Verk­stäl­lande direk­tör, Partner +358 50 568 8033 thomas.lempiala@wedeco.fi

Thomas utsågs 2020 till VD för Wedeco. Erfa­ren­het av kapi­tal­pla­ce­ring har Thomas fått som medlem av Wede­cos styrelse 2016–2020.

 

Thomas har arbe­tat med före­tags­fi­nan­sie­ring i mer än 25 år och har årli­gen delta­git i många olika före­tagsar­range­mang i egen­skap av finan­siär. Thomas ansva­rade länge för Nordeas före­tags­banks verk­sam­het i Öster­bot­ten, och har under årens lopp fått en bra bild av före­ta­gen och omvärl­den inom Wede­cos verk­sam­hets­om­råde. Thomas har avlagt kurser i HHJ och HHJ-kurs för styrelseordförande.

Jarkko Vihe­riä­vaara Place­rings­di­rek­tör, Partner +358 40 835 5499 jarkko.viheriavaara@wedeco.fi

Jarkko har en mångsidig erfa­ren­het av stra­te­gisk och opera­tiv ledning, styrel­se­ar­bete samt affärs­ut­veck­ling och företagsarrangemang.

 

Han har tidi­gare bl.a. arbe­tat med arbets­upp­gif­ter inom före­tags­led­ning, som före­ta­gare-VD, som invest­ment banker och i kapi­tal­pla­ce­rings­upp­gif­ter samt konsul­te­ring av företagsledning.

Päivi Arff­man-Joke­lai­nen Control­ler +358 40 029 5293 paivi.arffman-jokelainen@wedeco.fi

Päivi Arff­man-Joke­lai­nen har arbe­tat på Wedeco sedan 2000. Hon har en gedi­gen erfa­ren­het av olika ekonomiförvaltningsuppgifter.

 

På Wedeco sköter hon före­ta­gets ekono­mi­för­valt­ning, doku­men­te­ringen av före­tags­fi­nan­sie­ringen samt den interna och externa rapporteringen.

Sören Björk­gård Senior Advi­sor, Partner +358 50 512 1009 soren.bjorkgard@wedeco.fi

Sören har arbe­tat som place­rings­di­rek­tör på Wedeco från 2011 fram till 2022.

 

Sören har en lång och mångsidig erfa­ren­het av före­tags­fi­nan­sie­ring. Han har många års erfa­ren­het av styrel­se­ar­bete både som styrel­se­le­da­mot och som styrelseordförande.

 

Sören har avlagt både HHJ-examen och HHJ-kurs för styrel­se­ord­fö­rande och är medlem i före­ningen Halli­tuspart­nerit Pohjan­maa ry.

Keijo Kang­as­lu­oma Senior Advi­sor, Partner +358 40 752 0022 keijo.kangasluoma@wedeco.fi

Keijo har varit place­rings­di­rek­tör på Wedeco sedan 2001 och verk­stäl­lande direk­tör från 2005 fram till augusti 2020.

 

Keijos huvud­sak­liga kompe­tens­om­rå­den är före­tagsar­range­mang, finan­sie­ring och stra­te­gi­ar­bete. Under sin arbets­hi­sto­ria har han medver­kat i över 50 före­tagsar­range­mang. Keijo har gedi­gen erfa­ren­het av styrel­se­ar­bete som styrel­se­le­da­mot eller styrelseordförande.

 

Keijo har avlagt både HHJ-examen och HHJ-kurs för styrel­se­ord­fö­rande och är medlem i före­ningen Halli­tuspart­nerit Pohjan­maan ry.

Pasi Haaramäki Senior Advi­sor, Partner +358 40 544 2963 pasi.haaramaki@wedeco.fi

Pasi har arbe­tat med före­ta­gande i över 30 år. Han har varit före­ta­gare inom logistik- och IKT-bran­schen. Pasi har varit och är fort­fa­rande aktiv ägare i star­tup-före­tag samt små och medel­stora före­tag. Pasi har lång erfa­ren­het av före­tagsar­range­mang, finan­sie­ring och strategi.

Aki Kamp­pi­nen Senior Advi­sor, Partner +358 40 066 0680 aki.kamppinen@medivida.fi

Aki är en seri­e­fö­re­ta­gare och har varit före­ta­gare bl.a. inom IKT-bran­schen samt social- och hälso­vårds­sek­torn och har varit aktiv ägare i flera små och medel­stora före­tag i över 15 år. Före sin karriär som före­ta­gare var Aki inve­ste­rings­ban­kir hos Manda­tum, där han samlade mycket erfa­ren­het av före­tagsar­range­mang och före­tags­fi­nan­sie­ring. Aki är också ägare och styrel­se­ord­fö­rande i Post­vera, som är Wede­cos största aktieägare.

Styrel­sen

– Trumf­kor­tet är mångsidighet

Wede­cos ägar­bas stöder på ett utmärkt sätt vår vilja att stärka våra port­följ­bo­lags till­växt. Wedeco ägs av öster­bott­niska privata place­rare med känne­dom om och erfa­ren­het av före­tag­sam­het, även av stora indu­stri­fö­re­tag med lokal verk­sam­het, banker, försäk­rings­bo­lag samt öster­bott­niska kommu­ner och städer.

Pasi Haaramäki
Styrel­se­ord­fö­rande

Pasi har arbe­tat med före­ta­gande i över 30 år. Han har varit före­ta­gare inom logistik- och IKT-bran­schen. Pasi har varit och är fort­fa­rande aktiv ägare i star­tup-före­tag samt små och medel­stora före­tag. Pasi har lång erfa­ren­het av före­tagsar­range­mang, finan­sie­ring och strategi.

Kaj Aalto­nen
Styrel­sens vice ordförande

Kaj har arbe­tat som kontakt­di­rek­tör för Arbetspen­sions­bo­la­get Elo och dess före­gång­are Pensions-Fennia i Öster­bot­ten sedan 2002. Kaj har mycket starka nätverk och utmärkt känne­dom om före­tags­verk­sam­he­ten inom Wedeco Ab:s verk­sam­hets­om­råde. Kaj har varit styrel­se­le­da­mot i Wedeco sedan 2010 och är därför väl insatt i Wede­cos verk­sam­het och målföretag.

Toni Lahti
Styrel­se­le­da­mot

Toni har under de senaste 10 åren varit som före­ta­gare i Spring­vest och arbe­tat med finan­sie­ringar av till­växt­bo­lag. Han verkar även som inve­ste­rare i många bolag som befin­ner sig i till­växt­fa­sen. Innan Toni blev före­ta­gare arbe­tade han som jurist på advo­kat­by­råer som speci­a­li­se­rat sig på affärsju­ri­dik. Toni har en bred erfa­ren­het beträf­fande inhemska och inter­na­tio­nella före­tags- och finansieringsarrangemang.

Aki Kamp­pi­nen
Styrel­se­le­da­mot

Aki är en seri­e­fö­re­ta­gare och har varit före­ta­gare bl.a. inom IKT-bran­schen samt social- och hälso­vårds­sek­torn och har varit aktiv ägare i flera små och medel­stora före­tag i över 15 år. Före sin karriär som före­ta­gare var Aki inve­ste­rings­ban­kir hos Manda­tum, där han samlade mycket erfa­ren­het av före­tagsar­range­mang och före­tags­fi­nan­sie­ring. Aki är också ägare och styrel­se­ord­fö­rande i Post­vera, som är Wede­cos största aktieägare.

Veli-Matti Ylisalmi
Styrel­se­le­da­mot

Veli-Matti har över 30 års banker­fa­ren­het. Han har länge varit kund­an­sva­rig chef hos Nordeas Före­tags­bank i Öster­bot­ten. Han har omfat­tande erfa­ren­het av före­tags­fi­nan­sie­ring och olika före­tagsar­range­mang. Dess­utom har han tack vare sin långa karriär ett omfat­tande kontaktnät.

Ta kontakt

Oy Wedeco Ab

Före­ta­ga­re­ga­tan 15, BP 810
65380 Vasa, 65101 Vasa

Thomas Lempiälä

Verk­stäl­lande direk­tör, Part­ner
+358 50 568 8033
thomas.lempiala@wedeco.fi

Jarkko Vihe­riä­vaara

Place­rings­di­rek­tör
+358 40 835 5499
jarkko.viheriavaara@wedeco.fi

Päivi Arff­man-Joke­lai­nen

Control­ler
+358 40 029 5293
paivi.arffman-jokelainen@wedeco.fi