3.10.2022

Jarkko Viheriävaara on nimitetty Wedecon sijoitusjohtajaksi

DI, VTM, eMBA Jarkko Vihe­riä­vaa­ralla (53) on moni­puo­lista koke­musta mm. stra­te­gi­sesta- ja opera­tii­vi­sesta johta­mi­sesta, halli­tus­työs­ken­te­lystä sekä liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sestä ja yritysjärjestelyistä. 

Hän on aiem­min työs­ken­nel­lyt muun muassa liik­keen­joh­don tehtä­vissä (mm. Grano Oy, Imagon Oy), yrit­täjä-toimi­tus­joh­ta­jana (Lönn­berg Painot Oy), inves­toin­ti­pank­kii­rina (Evli Corpo­rate Finance Oy), pääoma­si­joit­ta­mi­sen parissa (Teol­li­suus­si­joi­tus Oy) sekä liik­keen­joh­don konsul­toin­nissa (Booz Allen Hamil­ton, Kaizen Institute).

Jarkko asuu Helsin­gissä, joten voimme jatkossa palvella asiak­kaita paikal­li­sesti myös pääkaupunkiseudulla.

Kaikki ajankohtaiset asiat