8.8.2022

MittausGroup Oy on ostanut Mittauspalvelu MP-Map Oy:n liiketoiminnan

Mittausgroup Oy ja Mittaus­pal­velu Mp-Map Oy ovat tehneet 1.8.2022 liike­toi­min­ta­kau­pan, jolla Mittaus­pal­velu Mp-Map Oy:n liike­toi­minta siir­tyy Mittausgroup Oy:lle.  Mittaus­pal­velu Mp-Map Oy:n toimi­tus­joh­taja Essi Lassila aloit­taa samalla Mittausgrou­pin hallintojohtajana.

MittausGroup Oy ja MittausGroup Holding Oy kuulu­vat MittausGroup konser­niin. Konser­niin kuuluu myös ruot­sa­lai­nen tytä­ryh­tiö MG Mätning AB.

Konser­nin vuosit­tai­nen yhteen­las­kettu liike­vaihto on yli 7.5 miljoo­naa euroa ja henki­lö­kun­taan kuuluu 90 mittausa­lan ammat­ti­laista. Yrityk­set tarjoa­vat raken­nusa­lan mittaus- ja konsul­toin­ti­pal­ve­luja sekä valta­kun­nal­li­sesti Suomessa että Ruot­sissa. Nyt toteu­tet­ta­valla liike­toi­min­ta­kau­palla henki­lö­kun­nan määrä nousee 105 työn­te­ki­jään ja vuosit­tai­nen liike­vaihto 9 miljoo­naan euroon.

Mittausgroup Oy:n toimi­tus­joh­taja Tuomo Tiura­nie­men mukaan liike­toi­min­ta­kauppa vahvis­taa MittausGrou­pin kilpai­lu­ky­kyä ja vahvis­taa yrityk­sen osaa­mista erityi­sesti talon­ra­ken­ta­mis­puo­lella. ”Pystymme tarjoa­maan asiak­kail­lemme tule­vai­suu­dessa laajem­mat palve­lut osaa­mi­sen laajen­tuessa.  Tavoit­teena on edel­leen vahvis­taa mark­ki­nao­suutta valta­kun­nal­li­sesti ja laajen­taa toimin­taa Pohjoismaissa.”

Mittaus­pal­velu Mp-Map Oy on vuodesta 1983 toimi­nut mittausa­lan yritys, joka on erikois­tu­nut erityi­sesti talon­ra­ken­nus­puo­lelle. Yritys työl­lis­tää 18 alan ammat­ti­laista ja on vuosien saatossa toimi­nut usei­den merkit­tä­vien talon­ra­ken­nus­hank­kei­den mittauskonsulttina.

”Mittaus­pal­velu Mp-Map Oy:n työn­te­ki­jät siir­ty­vät  Mittausgrou­piin vanhoina työn­te­ki­jöinä. Liike­toi­min­ta­kauppa on osa stra­te­gian mukaista kasvua. Olemme tyyty­väi­siä saades­samme vahvis­tet­tua erityi­sesti talon­ra­ken­nus­puol­tamme” toteaa Tuomo Tiuraniemi.

”Tällä liike­toi­min­ta­kau­palla lisäämme resurs­seja ja pystymme jatkossa palve­le­maan asiak­kai­tamme moni­puo­li­sem­min. Asia­kas – ja henki­lös­tö­tyy­ty­väi­syys on meille tärkeä arvo. Työs­säni hallin­to­joh­ta­jana keski­tyn yrityk­sen liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen siten, että henki­lös­tö­tyy­ty­väi­syys pysyy hyvänä ja pystymme palve­le­maan asiak­kai­tamme jatku­vasti parem­min ja laajem­min.” toteaa Essi Lassila.

Kaikki ajankohtaiset asiat