25.4.2022

Polttovärille uudet omistajat

Toimiva johto on osta­nut musta­saa­re­lai­sen Polt­to­väri Oy:n koko osake­kan­nan 21.04.2022 Muvon Oy:ltä.  Polt­to­väri on perus­tettu vuonna 1979 ja se tarjoaa asiak­kail­leen moni­puo­lista pinta­kä­sit­tely- ja kokoonpanopalvelua.

”Elämme hyvin poik­keuk­sel­li­sia aikoja. Yhteis­kunta alkaa toipua pande­miasta ja Euroo­passa sodi­taan. Kaikesta huoli­matta katse pitää suun­nata kohden uutta. Polt­to­väri on hyvä yritys, jonka tule­vai­suu­teen luotamme. Meillä on osaava ja sitou­tu­nut henki­löstö, pitkä­ai­kai­set asia­kas­suh­teet, hyvät päämie­het sekä halu lujit­taa asia­kas­suh­teita”, sanoo toimi­tus­joh­taja Hannu Kotimäki.

 ”Erityi­sen ilah­dut­ta­vaa on, että onnis­tuimme kokoa­maan Polt­to­vä­rille uuden omis­tuk­sen yrityk­sen sisältä”, jatkaa toimis­to­pääl­likkö Riina Toivio.

”Tule­vai­suus on meistä itses­tämme kiinni. Auto­maa­tio­myön­tei­nen ilma­piiri mahdol­lis­taa auto­maa­tio­as­teen nosta­mi­sen. Uusi tekno­lo­gia mahdol­lis­taa työn pysy­mi­sen Suomessa”, täyden­tää tuotan­to­pääl­likkö Juha Autio.

Polt­to­väri työl­lis­tää 29 henki­löä Musta­saa­ren Lintu­vuo­ressa. Yrityk­sen liike­vaihto on noin 4 miljoo­naa euroa.

Omis­ta­jan­vaih­dos ei aiheuta muutok­sia henki­lös­tölle tai muille yhteistyökumppaneille.

Lisä­tie­toja antaa:

Hannu Koti­mäki

hannu.kotimaki@polttovari.fi

040 836 7005

Kaikki ajankohtaiset asiat