14.4.2022

Haemme osaavaan joukkoomme kokenutta ja yrittäjähenkistä SIJOITUSJOHTAJAA

Wedeco on vuonna 1987 perus­tettu, yrit­tä­jä­ve­toi­siin omis­tus­jär­jes­te­lyi­hin erikois­tu­nut pääoma­si­joit­taja. Toimin­tamme aikana olemme olleet mukana vähem­mistö- tai enem­mis­tö­omis­ta­jana noin 100 yrityk­sessä. Me haluamme olla mukana omis­ta­jana ja kump­pa­nina toimin­tansa jo vakiin­nut­ta­neissa kasvu­ha­lui­sissa ja ‑kykyi­sissä yrityk­sissä. Olemme aidosti kiin­nos­tu­neita kohdey­ri­tyk­sen kehit­tä­mi­sestä yhdessä sitou­tu­neen, innos­tu­neen ja toimia­lansa osaa­van johdon kanssa. Wedecon omis­ta­jina on pohja­lais­taus­tai­sia vankan yrity­se­lä­män koke­muk­sen omaa­via henki­lö­omis­ta­jia, rahoi­tus­lai­tok­sia, vakuu­tus­yh­tiöitä ja pohja­lai­sia kuntia ja kaupun­keja.

Toimia­lu­eesi sijait­see kasvu­kes­kuk­sissa (Helsinki-Tampere-Turku), joten asuin­paik­ka­kun­tasi ei tarvitse vält­tä­mättä sijaita pääkau­pun­ki­seu­dulla. Omaat hyvät verkos­tot ja nautit työs­täsi asiakasrajapinnassa.

Sijoi­tus­joh­ta­ja­namme sinulla on merkit­tävä rooli uusien sijoi­tus­koh­tei­den hankin­nassa ja niiden kehit­tä­mi­sessä. Toimit kohdey­ri­tys­temme halli­tuk­sissa sekä spar­raat ja tuet niiden ylintä johtoa. Moni­puo­li­nen tehtä­vä­kent­täsi sisäl­tää uusien mahdol­lis­ten sijoi­tus­koh­tei­den kartoit­ta­mista ja analy­soin­tia sekä irtau­tu­mis­ten suun­nit­te­lua. Toimit työs­säsi itse­näi­sesti, mutta tiimimme tuki on takanasi.

Sijoi­tus­joh­ta­jalta toivomme

 • vank­kaa koke­musta pääoma­si­joit­ta­mi­sesta ja/tai M&A ‑tunte­musta
 • tehtä­vään sovel­tu­vaa ylem­pää korkeakoulututkintoa
 • laajaa liike­toi­min­nan ymmär­rystä, rahoi­tus­osaa­mista sekä koke­musta talous­lu­ku­jen kautta johtamisesta
 • yrit­tä­jä­mäistä asen­netta ja verkostoitumistaitoja
 • erin­omai­sia vies­tin­näl­li­siä taitoja sekä vakuuttavuutta
 • kykyä itse­näi­seen työskentelyyn
 • arvos­tamme koke­musta hallitustyöskentelystä

Me tarjoamme

 • kilpai­lu­ky­kyi­sen palkan sekä mahdol­li­suu­den päästä näyt­tö­jesi myötä osakkaaksi
 • mielen­kiin­toi­sen ja vastuul­li­sen tehtä­vän osaa­vassa orga­ni­saa­tiossa, muka­vassa tiimissä
 • pienen orga­ni­saa­tiomme mahdol­lis­ta­man proses­sien helppouden
 • jous­ta­vuu­den, eli voit itse vaikut­taa työviik­kosi sisäl­töön ja tehdä työtäsi etäkont­to­rilta käsin
 • mahdol­li­suu­den kehit­tyä ja kehittää

Kiin­nos­tuitko?

Lisä­tie­toja tehtä­västä antaa yhteis­työ­kump­pa­nimme, Expe­rik­sen Senior Consul­tant Heli Villa,
p. 050 5703 680.

Hae tehtä­vää sivu­jen www.experis.fi kautta paina­malla Hae-paini­ketta. Jätät­hän hake­muk­sesi CV:n ja palk­ka­toi­veesi kera viimeis­tään 9.5.2022.

Kaikki ajankohtaiset asiat