2.7.2021

Pohjanmaan Ekonomitoimisto ja Tietokauha osaksi Accountoria

Wedeco myy enem­mis­tö­omis­tuk­sensa Pohjan­maan Ekono­mi­toi­mis­tosta ja vähem­mis­tö­omis­tuk­sensa Tieto­kau­hasta.  Accoun­tor on kasvustra­te­giansa mukai­sesti 1.7.2021 osta­nut talous­hal­lin­non palve­lui­hin erikois­tu­neet Pohjan­maan Ekono­mi­toi­misto Oy:n ja Tieto­kauha Oy:n.

Yritys­kau­poilla Accoun­tor kasvaa Etelä-Pohjan­maan johta­vaksi talous­hal­lin­non palve­lun­tar­joa­jaksi ja paran­taa palve­lu­ky­ky­ään alueella. Viime vuosien ajan voimak­kaasti kasva­neen Accoun­to­rin tavoit­teena on koko maan katta­valla toimis­to­ver­kos­tolla olla lähellä asiakkaitaan.

Nykyi­nen johto siir­tyy vastaa­maan yritys­ten liike­toi­min­nasta sekä niiden integroin­nista osaksi Accountoria.

- Asiak­kaamme hyöty­vät selkeästi yhdis­ty­mi­ses­tämme. Jatkossa heillä on käytet­tä­vis­sään Accoun­to­rin laaja palve­lu­va­li­koima sekä mahdol­li­suus hyödyn­tää toimia­lan kehit­ty­neim­piä sähköi­sen talous­hal­lin­non palve­luita. Pystymme myös vastaa­maan parem­min asiak­kait­temme lisään­ty­nei­siin kansain­vä­lis­ty­mi­sen tuomiin haas­tei­siin, sanoo Pohjan­maan Ekono­mi­toi­mis­ton toimi­tus­joh­taja Anu Keski-Filp­pula.

- Accoun­tor on meille haluttu kump­pani, jonka kanssa yhdessä voimme vahvis­taa sekä osaa­mis­tamme että kasvuamme. Samalla voimme tarjota asiak­kail­lemme katta­vam­pia palve­luita, Tieto­kau­han toimi­tus­joh­taja Mari Vier­tola kertoo.

Accoun­tor on talous- ja henki­lös­tö­hal­lin­non ohjel­mis­to­rat­kai­sui­hin sekä ulkois­tus­pal­ve­lui­hin erikois­tu­nut konserni, jonka palve­luk­sessa on noin 2200 ammat­ti­laista 7 maassa. Yhtiön toiminta-ajatuk­sena on auttaa asiak­kai­taan hyödyn­tä­mään moder­nin tekno­lo­gian ja digi­ta­li­soin­nin tarjoa­mia mahdol­li­suuk­sia joka­päi­väi­sessä teke­mi­ses­sään. Yhtiön pääkont­tori on Espoossa. Suomen lisäksi yhtiö toimii Ruot­sissa, Norjassa, Tans­kassa, Hollan­nissa, Venä­jällä ja Ukrai­nassa. Accoun­tor-konser­nin liike­vaihto vuonna 2020 oli 221 M€.

Kaikki ajankohtaiset asiat