31.3.2021

Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy, Koillis Mittaus Oy ja JT-Mittaus Oy ovat siirtyneet MittausGroup Holding Oy:n omistukseen 31.3.2021 tehdyillä yrityskaupoilla.

MittausGroup Holding Oy on Pirkan­maan Mittaus­pal­velu Oy:n, Koil­lis Mittaus Oy:n ja JT-mittaus Oy:n omis­ta­jien sekä Oy Wedeco Ab:n perus­tama yritys. Yritys­kauppa on jatku­moa yritys­ten viime vuosien aikana tehdylle tiiviille yhteis­työlle. Yritys­ten yhteen­las­kettu liike­vaihto on yli 6 M€ ja henki­lö­kun­taa on noin 60. Yrityk­set tarjoa­vat valta­kun­nal­li­sesti raken­nusa­lan mittaus- ja konsultointipalveluja.

Vähem­mis­tö­omis­ta­jana mukaan tulee pääoma­si­joi­tus­yh­tiö Oy Wedeco Ab. Wedecon toimi­tus­joh­taja Thomas Lempiälä näkee yhdis­ty­mi­sellä paljon hyötyjä, kun kolme mittausa­lan vahvaa teki­jää yhdis­tää resurs­sinsa ja osaamisena.

Pirkan­maan Mittaus­pal­velu Oy:n toimi­tus­joh­taja Tuomo Tiura­nie­men mukaan yritys­kauppa vahvis­taa yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja antaa mahdol­li­suu­den tarjota asiak­kaille entistä laajem­man palve­lu­ko­ko­nai­suu­den. Hyvä kilpai­lu­kyky ja henki­lös­tön laaja-alai­nen osaa­mi­nen luovat hyvän pohjan kannat­ta­valle orgaa­ni­selle kasvulle, jota ollaan tarvit­taessa valmiita vauh­dit­ta­maan yritysostoilla.

Tiura­nie­men mukaan tavoit­teena on vahvis­taa mark­ki­nao­suutta valta­kun­nal­li­sesti ja laajen­taa toimin­taa Pohjoismaihin.

”Yritys­ten työn­te­ki­jät jatka­vat uudessa yrityk­sessä vanhoina työn­te­ki­jöinä. Yritys­kauppa ei vain turvaa työpaik­koja, vaan se mahdol­lis­taa myös merkit­tä­vät lisä­rek­ry­toin­nit. Kasvun ohella on tärkeää olla toimia­lansa paras myös henki­lös­tö­tyy­ty­väi­syy­dellä mitat­tuna”, toteaa Tuomo Tiuraniemi.

Lisä­tie­dot:

Tuomo Tiura­niemi | Toimi­tus­joh­taja, Pirkan­maan Mittaus­pal­velu Oy
Puh. +358 40 544 2111, tuomo.tiuraniemi@mittauspalvelu.com

Eetu Klemetti | Toimi­tus­joh­taja, Koil­lis Mittaus Oy
Puh. +358 44 293 5215, eetu.klemetti@koillismittaus.fi

Juha Tepsa | Toimi­tus­joh­taja, JT-mittaus Oy
Puh. +358 44 378 8110, juha.tepsa@jt-mittaus.fi

Thomas Lempiälä | Toimi­tus­joh­taja, Oy Wedeco Ab
Puh. +358 50 568 8033, thomas.lempiala@wedeco.fi


TIETOA WEDECOSTA
Wedeco on vuonna 1987 perus­tettu, yrit­tä­jä­ve­toi­siin omis­tus­jär­jes­te­lyi­hin erikois­tu­nut pohja­lai­nen pääoma­si­joit­taja. Toimin­tansa aikana Wedeco on ollut mukana vähem­mistö- tai enem­mis­tö­omis­ta­jana noin 100 yrityk­sessä.
Lisä­tie­toja:
www.wedeco.fi

Kaikki ajankohtaiset asiat