16.4.2024

Häggblom Oy ja toimitusjohtajan kokemukset Wedecon pääoma-sijoittamisesta prosessina

Ab A. Hägg­blom Oy käyn­nisti yhtei­sen matkansa koti­mai­sen pääoma­si­joit­taja Wedecon kanssa 2016. Pääoma­si­joit­ta­jalle exit on osa arkea ja suun­ni­tel­mal­lista toimin­taa, mutta yrityk­selle se on usein uniikki koke­mus. Hägg­blo­min toimi­tus­joh­taja Jukka Karhula kertoo omasta koke­muk­ses­taan ja niistä opeista, joita yhteis­työstä Wedecon kanssa karttui.

Ab A. Hägg­blom Oy on vuonna 1954 perus­tettu moderni kone­pa­jay­ri­tys, joka palve­lee Pohjois­mai­den suurim­pia kaivos­yh­tiöitä. Yhtiöllä on noin sata  työn­te­ki­jää, ja sillä on tuotanto‑, huolto- ja logis­tiik­ka­toi­mi­pis­teet Kokko­lassa ja Kala­joella Suomessa, sekä Luula­jassa Ruotsissa. 

Hägg­blom Oy valmis­taa korkea­laa­tui­sia kaivos­lait­teita, kuten kaivos­ko­nei­den kauhoja ja lavoja. Lisäksi se tarjoaa huolto ja elin­kaa­ri­pal­ve­luja asiak­kail­leen. Yhtiö on alansa mark­kin­ajoh­taja Suomessa ja merkit­tävä toimija myös Pohjois-Euroo­passa. Hägg­blo­min liike­vaihto vuonna 2022 oli noin 25 miljoo­naa euroa. ”Meidän viimei­sin yhteis­työmme Wedecon kanssa alkoi sellai­sesta tilan­teesta, että yrityk­sen toimiva johto halusi yrit­tä­jiksi yhti­öön ja tarvit­tiin pääoma­si­joit­ta­jaa”, Hägg­blo­min toimi­tus­joh­taja Jukka Karhula muis­te­lee. ”Toimiva johto näki tule­vai­suu­den valoi­sana ja meillä oli hyvä stra­te­gia taustalla”.

Luot­ta­mus ja jous­ta­vuus sijoitusprosessissa

”Sijoi­tus­pro­ses­sin neuvot­te­luja nopeutti toki paljon se, että olimme tuttuja jo entuu­des­taan Wedecon kanssa ja meillä oli hyvä luot­ta­mus taus­talla. Yhtei­nen sävel tule­vai­suu­desta löytyi helposti”, kertoo Jukka Karhula yhteis­työn alka­mi­sesta vuonna 2016. 

”Täytyy vielä erik­seen mainita Wedecon jous­ta­vuus pääoma­si­joit­ta­jana eli se, että he voivat olla sijoit­ta­jina mukana hyvin erityyp­pi­sissä järjes­te­lyissä”, Karhula lisää.

”Meitä kiin­nos­ta­vat erilai­set yritys­jär­jes­te­lyt kuten toimia­la­jär­jes­te­lyt, yritys­kau­pat, suku­pol­ven­vaih­dok­set ja kasvun rahoi­tus yrityk­sissä, joiden toiminta on kannat­ta­vaa ja kassa­virta posi­tii­vista” Thomas Lempiälä, Wedecolta toteaa. 

”Sijoi­tamme ensi­si­jai­sesti ihmi­siin. Haluamme tehdä työtä yhdessä sitou­tu­neen ja innos­tu­neen johdon kanssa”, Lempiälä lisää. ”Tavoit­tee­namme on kasvat­taa yrityk­sen arvoa yhdessä johdon ja mahdol­lis­ten muiden omis­ta­jien kanssa”.

”Meillä yhtiön toimiva johto halusi olla vahvasti sitou­tu­nut yrityk­seen omis­ta­juu­den kautta”, Karhula kertoo.

Moni yritys saat­taa pohtia pääoma­si­joit­ta­jan ”sotkeu­tu­mista” arjen pyörit­tä­mi­seen. Miten Hägg­blo­milla koet­tiin Wedecon toiminta arjessa?

”Wedeco antoi kyllä johdolle vastuun hoitaa asioita arjessa. He eivät mikro­ma­na­gee­ran­neet myös­kään halli­tuk­sen kautta”, Karhula naurahtaa.

Erityistä kiitosta Hägg­blo­min toimi­tus­joh­ta­jalta saa juuri Wedecon halli­tus­työs­ken­tely.
”Kyllä rahaa on saata­vissa eri lähteistä, mutta pelkällä rahalla ei yhtiötä pyöri­tetä. Spar­raus on todella tärkeää” Karhula painottaa. 

”Toimiva johto sai erit­täin hyvää spar­rausta. Wedecolla on hyvät verkos­tot ja valta­vasti subs­tans­sio­saa­mista”, Karhula listaa. ”Ja Wedecon ääni halli­tuk­sessa on suoraan myös omis­ta­jan ääni – he ovat sitou­tu­neita ja se tuo posi­tii­vi­sen lisän halli­tus­työs­ken­te­lyyn. Wedecon asian­tun­te­vasta halli­tus­työs­ken­te­lystä saimme esimerk­kiä ja hyvää oppia myös vastaisuuteen”.

”Wedecolla oli koko proses­sin ajan raken­tava asenne. Meillä toimiva johto arvosti tukea ja spar­rausta myös haas­ta­vina aikoina. Hyvä fiilis säilyi kautta linjan”, Karhula muis­te­lee. ”Eikös se ole Wedecon motto­kin, että ”omis­tamme huoleh­tien”? Eli toki huoleh­ti­vat omis­tuk­ses­taan, kuten pääoma­si­joit­ta­jan kuuluu­kin, mutta eivät omista kontrolloiden”.

Nopea ja posi­tii­vi­nen exit-prosessi yhtiön etu edellä

”Exit-prosessi oli varsin nopea, suora­vii­vai­nen ja posi­tii­vi­nen”, Hägg­blo­min toimi­tus­joh­taja Jukka Karhula summaa. ”Wedecon rooli hyvin onnis­tu­neessa exitissä oli merkit­tävä. Prosessi sujui laaduk­kaasti ja siinä otet­tiin hyvin huomioon omis­ta­jien ja yhtiön etu..

Wedecon kiis­ta­ton etu pääoma­si­joit­ta­jana on jous­ta­vuus myös rahoi­tuk­sessa ja sen kestossa, jota ei määritä tietyn rahas­ton ikä. Eli Wedecolla voidaan aidosti ajoit­taa myymi­nen eli exit yhtiön kannalta parhaa­seen aikaan hyvän jatkon varmis­ta­mi­seksi. Eli myydään silloin kun se on järke­vää. Hyvä irtau­tu­mi­nen tarkoit­taa onnistumista.

”Vaikka proses­sina matka olikin toimi­valle johdolle työläs, niin se oli koko­nai­suu­tena kivu­ton”, Karhula pohtii. ”Tällai­nen proses­si­han on yleensä yrit­tä­jälle täysin ainut­laa­tui­nen, mutta Wedecolla taas on koke­musta näistä proses­seista ja se koke­mus antoi itselle valta­vasti tukea”.

”Kyllä­hän sitä valta­vasti tuli opit­tua matkalla myös omasta roolista unii­kin exit-proses­sin lisäksi”, Karhula toteaa. ”Yksi Wedecon peri­aat­teista on halli­tus­työn ammat­ti­mai­suus ja hyvä hallin­to­tapa. Siitä jäi paljon eväitä itsel­le­kin”, Karhula summaa vuosien koke­mus­taan sijoi­tus­pro­ses­sista exitiin.

Pääoma­si­joit­ta­jien kohdey­ri­tyk­set kasva­vat merkit­tä­västi nopeammin

Wedeco on vuonna 1987 perus­tettu, yrit­tä­jä­ve­toi­siin omis­tus­jär­jes­te­lyi­hin erikois­tu­nut koti­mai­nen pääoma­si­joit­taja. Se on toimin­tansa aikana ollut mukana vähem­mistö- tai enem­mis­tö­omis­ta­jana noin 100 yrityksessä.

Pääoma­si­joi­tus voi olla sopiva keino yrityk­sen kasvun tuke­mi­seen. Esimer­kiksi kun yrityk­sen toimin­taa halu­taan laajen­taa, yritys on muutos­ti­lan­teessa ja tarvit­see avuk­seen erityis­osaa­mista ja talou­del­lista tukea.

Pääoma­si­joit­taja ostaa vähem­mistö- tai enem­mis­tö­osuu­den yrityk­sestä ja toimii omis­ta­jana tyypil­li­sesti kolmesta seit­se­mään vuoteen ja auttaa yritystä kasva­maan omis­tusai­ka­naan. Sitten pääoma­si­joit­taja myy omis­tuk­sensa ja yritys siir­tyy seuraa­vaan kasvu­vai­hee­seen, esimer­kiksi isom­malle pääoma­si­joit­ta­jalle, pörs­siin tai osaksi suurem­paa yritystä.

27.6.2023 Metso Oyj kertoi alle­kir­joit­ta­neensa sopi­muk­sen Ab A. Hägg­blom Oy:n osta­mi­sesta. Hägg­blom on tehnyt jo vuosia yhteis­työtä Metson kanssa kaivos­kuorma-auto­jen lavo­jen valmistajana. 

“Yrityk­semme aloit­taa jännit­tä­vän uuden vaiheen. Yritys­kauppa on myön­tei­nen uuti­nen asiak­kail­lemme ja työn­te­ki­jöil­lemme, jotka ovat tärkein voima­va­ramme”, kertoi Hägg­blo­min toimi­tus­joh­taja Jukka Karhula. (Lue artik­keli ” Wedeco myy omis­tuk­sensa A. Hägg­blom Oy:ssä”)

Pääoma­si­joit­ta­jat ry:n ja Pricewa­ter­houseCoo­pers Oy:n tutki­muk­sessa (2023) selvi­tet­tiin pääoma­si­joit­ta­mi­sen vaiku­tusta Suomen yritys­kent­tään ja suoma­lais­ten yritys­ten kasvuun. Lue koko tutki­mus linkistä

Tutki­muk­sen mukaan lähes kolman­nes suurim­pien yritys­ten listalle nous­seista yrityk­sistä Suomessa on pääoma­si­joit­ta­ja­taus­tai­sia. Pääoma­si­joi­tus­taus­tai­silla yrityk­sillä on siis merkit­tävä rooli koko Suomen talou­dessa. Pääoma­si­joit­ta­jien kohdey­ri­tyk­set kasva­vat merkit­tä­västi nopeam­min kuin verrokkiyritykset.

Kaikki ajankohtaiset asiat