27.6.2023

Wedeco myy omistuksensa A. Häggblom Oy:ssä

Metso on alle­kir­joit­ta­nut sopi­muk­sen yksi­tyi­so­mis­tuk­sessa olevan suoma­lai­sen kone­paja- ja suun­nit­te­lu­yh­tiö Ab A. Hägg­blom Oy:n osta­mi­sesta. Yhtiön keskei­seen tuote­va­li­koi­maan kuulu­vat kaivos­kuorma-auto­jen kuor­ma­la­vat ja kauhat. Hägg­blo­min palve­lu­va­li­koi­maan kuulu­vat myös kaivos­kuorma-auto­jen lavo­jen ja kauho­jen kulu­tus­osat ja kunnos­tuk­set sekä niihin liit­ty­vät huol­to­pal­ve­lut. Hägg­blom on tehnyt useita vuosia yhteis­työtä Metson kanssa kaivos­kuorma-auto­jen lavo­jen valmistajana.

Yritys­kauppa laajen­taa Metson koko­nais­val­tais­ten lastaus- ja kulje­tus­rat­kai­su­jen tuote­va­li­koi­maa  ja vahvis­taa yhtiön asemaa jälki­mark­ki­noilla. Metson tavoit­teena on myös hyödyn­tää Hägg­blo­min suun­nit­telu- ja valmis­tus­osaa­mista muiden alueel­lis­ten ja maail­man­laa­juis­ten kump­pa­nei­den kanssa. 

“Lastaus- ja kulje­tus­rat­kai­sut ovat kasva­vaa liike­toi­min­taa ja tavoit­tee­namme on jatku­vasti kehit­tää asia­kas­pal­ve­lu­ky­kyämme. Hägg­blo­min tuote­va­li­koima, suun­nit­telu- ja valmis­tus­kyky sekä huolto-osaa­mi­nen ovat hyvä lisäys Metson kulu­tus­osa­va­li­koi­maan. Arvos­tamme Hägg­blo­min työn­te­ki­jöi­den osaa­mista, ja jatkamme yhtei­sen tule­vai­suu­den kehit­tä­mistä  aikai­sem­man hyvän kump­pa­nuu­den pohjalta”, sanoo Metson Kulu­tus­osat-liike­toi­minta-alueen johtaja Heikki Metsälä.

“Yrityk­semme aloit­taa jännit­tä­vän uuden vaiheen. Olemme tehneet menes­tyk­se­kästä yhteis­työtä Metson kanssa jo usei­den vuosien ajan, ja nyt olemme innois­samme siitä, että olemme pian osa kansain­vä­listä yritystä. Uskomme, että osaa­mi­semme ja tuot­teemme sopi­vat hyvin Metson lastaus- ja kulje­tus­tuo­te­tar­jon­taan. Yritys­kauppa on myön­tei­nen uuti­nen  asiak­kail­lemme ja työn­te­ki­jöil­lemme, jotka ovat tärkein voima­va­ramme”, sanoo Hägg­blo­min toimi­tus­joh­taja Jukka Karhula.

Yritys­kau­pan toteu­tu­mi­sen arvioi­daan tapah­tu­van elokuussa 2023. Osapuo­let ovat sopi­neet, että kaupan arvoa ei julkis­teta, eikä sillä ole olen­naista vaiku­tusta Metson talou­del­li­seen tilanteeseen.

Tietoja Ab A. Hägg­blom Oy:stä

Ab A. Hägg­blom Oy:n omis­tus jakau­tuu suoma­lais­ten pääoma­si­joit­ta­jien, Wedeco Oy:n ja Myro Equity Ab:n sekä toimi­van johdon kesken. Yhtiöllä on noin 100 työn­te­ki­jää, ja sillä on tuotanto‑, huolto- ja logis­tiik­ka­toi­mi­pis­teet Kokko­lassa ja Kala­joella Suomessa sekä Luula­jassa Ruot­sissa. Hägg­blo­min liike­vaihto vuonna 2022 oli noin 25 miljoo­naa euroa. Yhtiö palve­lee Pohjois­mai­den suurim­pia kaivosyhtiöitä.

Kaikki ajankohtaiset asiat