31.1.2023

Wedeco mukana perustamassa uutta alueellista bussiyhtiötä Pohjanmaalla

Äsket­täin perus­tettu holdin­gyh­tiö Nordic Bus Group ostaa 100 % Ingves & Svanbäc­kin ja Dahl-Linja­lii­ken­teen osak­keista 31. tammi­kuuta 2023. Tava­ra­mer­kit INGSVA ja Dahl-Linja­lii­kenne säily­vät ja toiminta jatkuu nykyi­sissä kiin­teis­töissä Kokko­lassa, Pietar­saa­ressa, Musta­saa­ressa, Närpiössä ja Maarianhaminassa.

Nordic Bus Group koos­tuu neljästä osak­kaasta – Svanbäcks bussa­rista, Ingves bussa­rista, Dahl Capi­ta­lista sekä Wedecosta. INGSVA:n tarina sai alkunsa vuonna 1924 kun taas Dahl-Linja­lii­kenne on toimi­nut vuodesta 1962 lähtien. Nyt kumpi­kin yritys haluaa panos­taa tule­vai­suu­teen ja perus­taa paikal­li­sen bussiyh­tiön, jonka pain­opis­teenä on fossii­lit­to­mat polt­toai­neet, suju­vat matka­ket­jut ja ensi­luok­kai­nen asia­kas­pal­velu.
Jonas Dahl, Dahl-Linja­lii­ken­teen toimi­tus­joh­taja, toteaa, että kauppa johtaa paikal­li­sen bussi­lii­ken­teen tähän asti suurim­paan raken­teel­li­seen uudistukseen.

– Uudel­leen­jär­jes­tely ei tule näky­mään asiak­kaille millään tavalla, mutta jos katsomme yrityk­sen mahdol­li­suuk­sia kehit­tyä ja edis­tää vihreää siir­ty­mää, on meillä täysin erilai­set lähtö­koh­dat, kun työs­ken­te­lemme yhtei­siä tavoit­teita kohti.

Vuoden 2022 aikana INGSVA:n ja Dahl-Linja­lii­ken­teen yhteen­las­kettu liike­vaihto oli 13,7 miljoo­naa euroa, joista INGSVA:n matka­toi­mis­ton osuus oli 2,5 miljoo­naa. Saman toimin­ta­vuo­den aikana yrityk­set ajoi­vat 4,5 miljoo­naa kilo­met­riä. Yrityk­sillä on 135 työn­te­ki­jää ja 110 bussia.

Kennet Svanbäc­kin, INGSVA:n toimi­tus­joh­ta­jan mukaan posi­tii­vi­nen pohjan­maa­lai­nen yrit­tä­jä­henki jatkuu toimiessa yhteis­työssä Jonas Dahlin ja yrityk­sen muun henki­lös­tön kanssa. Kumpi­kin on alku­jaan perhey­ri­tyk­siä ja arvo­maa­il­mal­taan saman­kal­tai­sia. Kummal­la­kin on halu säilyt­tää yhteys paikal­li­seen ympä­ris­töön ja toimia asia­kas­lä­hei­sesti myös uuden yhtiön puitteissa.

Viime vuosina pande­mia ja ener­gia­kriisi ovat olleet haas­ta­via linja-autoa­lalle. Nyt kaiva­taan proak­tii­vi­sia stra­te­gioita, jotta voidaan raken­taa uutta kestä­vällä tavalla tule­via suku­pol­via ajatel­len. Kumpi­kin osapuoli katsoo toiveik­kaasti tule­vai­suu­teen. Toiminta jatkuu paikal­li­sesti ja kaikki nykyi­set työn­te­ki­jät voivat jatkaa nykyi­sissä tehtä­vis­sään. Lisäksi yhti­öön tullaan myös palk­kaa­maan joitain uusia työntekijöitä.

– Jotta voimme tarjota kestä­viä ja fossii­lit­to­mia vaih­toeh­toja kaiva­taan resurs­seja ja yhteis­työtä. Yhdessä voimme tehdä enem­män alueen ja asia­kas­kun­nan hyväksi, sanoo Svanbäck.

– Linja-autoala on murros­vai­heessa ja tulee keskit­ty­mään enti­ses­tään tule­vien vuosien aikana. Siksi Wedeco on päät­tä­nyt osal­lis­tua vahvan pohjan­maa­lai­sen bussi­kon­ser­nin perus­ta­mi­seen kahden hyvin hoide­tun bussiyh­tiön, Ingves & Svanbäc­kin ja Dahl-Linja­lii­ken­teen, kanssa. Uusi konserni luo erin­omai­sen pohjan moder­nin bussi­lii­ken­teen kasvulle ja kehi­tyk­selle. Näin voimme myös huomioida tule­vai­suu­den tiukem­mat ympä­ris­tö­vaa­ti­muk­set, sanoo Wedecon toimi­tus­joh­taja Thomas Lempiälä.

Ingves & Svanbäck Ab Oy on paikal­li­nen bussiyh­tiö, joka on toimi­nut vuodesta 1924. Yhtiö tarjoaa kulje­tus­pal­ve­lui­den lisäksi myös matka­toi­mis­to­pal­ve­luita (www.ingsva.fi)


Dahl-Linja­lii­kenne on paikal­li­nen bussiyh­tiö, joka on toimi­nut vuodesta 1962. Yritys tarjoaa tilaus­kyy­tejä, paikal­lis­lii­ken­teen palve­luita ja koulu­kyy­tejä (www.dahlbus.fi)
 

Oy Wedeco Ab on pohja­lai­nen pääoma­si­joi­tus­yh­tiö, joka on 36-vuoti­sen toimin­tansa aikana ollut osao­mis­ta­jana noin sadassa pohja­lai­sessa yhtiössä (www.wedeco.fi)

Yhteys­tie­dot
Kennet Svanbäck, toimi­tus­joh­taja Ingves & Svanbäck Ab Oy, puh. 050 064 5870

Jonas Dahl, toimi­tus­joh­taja Dahl-Linja­lii­kenne Oy, puh. 050 339 6502

Thomas Lempiälä, toimi­tus­joh­taja Oy Wedeco Ab, puh. 050 568 8033

Kaikki ajankohtaiset asiat