15.2.2022

Häggblom myy telaketjusovellusliiketoiminnan sekä maanrakennuskoneiden vara- ja kulutusosaliiketoimintayksikön

Suomessa ja Ruot­sissa toimiva, Kokko­lassa koti­paik­kaa pitävä, Hägg­blom konserni myy maan­ra­ken­nus­ko­nei­den vara- ja kulu­tus­osa ‑liike­toi­min­tayk­si­köt ja keskit­tyy jatkossa entistä vahvem­min kaivo­sa­lan tuot­tei­siin ja palveluihin.

Hägg­blom Konser­nin Suomessa toimiva emoyh­tiö Ab A. Hägg­blom Oy on solmi­nut liike­toi­min­ta­kau­pan, jossa italia­lai­nen USCO S.p.A ostaa Ab A. Hägg­blom Oy:n tela­ket­juso­vel­lus­ten sekä maan­ra­ken­nus­ko­nei­den vara- ja kulu­tuso­sien ‑liike­toi­min­tayk­si­köt. Myydyt liike­toi­min­nat sekä niissä työs­ken­te­levä henki­löstö siir­ty­vät 14.2.2022 uuteen yhti­öön, joka toimii jatkossa ITR Hägg­blom Oy:n nimellä.

Kauppa on osa Hägg­blom konser­nin stra­te­gista päätöstä keskit­tyä vahvassa kasvussa olevaan kaivo­sa­lan tuote- ja palve­lu­lii­ke­toi­min­taan. Tähän sisäl­tyy yhtiön omat tuot­teet, kuten vaati­vaan käyt­töön sovel­tu­vat eriko­koi­set kauhat, kaivo­sau­to­jen lavat ja näihin liit­ty­vät vara- ja kulu­tus­osat sekä asiak­kaille tuotet­ta­vat elin­kaa­ri­pal­ve­lut kuten huolto ja kunnon­seu­ranta. Pohjois­maissa toimiva kaivos­teol­li­suus tuot­taa tärkeitä perus­me­tal­leja, joita sähköis­tyvä maailma tarvit­see. Tämä megat­rendi kohti vähä­hii­listä tule­vai­suu­den teol­li­suutta, antaa Hägg­blo­mille vahvan kasvu­poh­jan pitkälle tule­vai­suu­teen. Liike­toi­min­ta­kauppa ei vaikuta Hägg­blo­min Ruot­sin tytä­ryh­tiön toimintaan.

Lisä­tie­toja:

Jukka Karhula

Toimi­tus­joh­taja

Ab A. Hägg­blom Oy / Hägg­blom konserni

+358 40 577 6351

Kaikki ajankohtaiset asiat