1.9.2021

Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy on ostanut Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan mittausliiketoiminnan

Pirkan­maan Mittaus­pal­velu Oy ja Ympä­ris­tön­suun­nit­telu Oy ovat tehneet 31.8.2021 liike­toi­min­ta­kau­pan, jolla Ympä­ris­tön­suun­nit­telu Oy:n mittaus­lii­ke­toi­minta siir­tyy Pirkan­maan Mittaus­pal­velu Oy:lle. Ympä­ris­tön­suun­nit­telu Oy Pirkan­maan toimi­tus­joh­taja Mika Heik­kilä aloit­taa Pirkan­maan Mittaus­pal­velu Oy:n alue­joh­ta­jana ja hänestä tulee MittausGroup Holding Oy:n osakas.

Pirkan­maan Mittaus­pal­velu Oy ja MittausGroup Holding Oy kuulu­vat MittausGroup konser­niin. Konser­niin kuulu­vat myös JT-Mittaus Oy ja Koil­lis­mit­taus Oy. Konser­nin yhteen­las­kettu liike­vaihto on vuosi­ta­solla yli 6 miljoo­naa euroa ja henki­lö­kun­taa on 65. Yrityk­set tarjoa­vat valta­kun­nal­li­sesti raken­nusa­lan mittaus- ja konsul­toin­ti­pal­ve­luja. Nyt toteu­tet­ta­valla liike­toi­min­ta­kau­palla henki­lö­kun­nan määrä nousee 85:een ja liike­vaihto nousee vuosi­ta­solla yli 8 miljoo­nan euron.

Pirkan­maan Mittaus­pal­velu Oy:n toimi­tus­joh­taja Tuomo Tiura­nie­men mukaan liike­toi­min­ta­kauppa vahvis­taa MittausGrou­pin kilpai­lu­ky­kyä ja antaa mahdol­li­suu­den tarjota asiak­kaille entistä laajem­man palve­lu­ko­ko­nai­suu­den. Hyvä kilpai­lu­kyky ja henki­lös­tön laaja-alai­nen osaa­mi­nen luovat hyvän pohjan kannat­ta­valle orgaa­ni­selle kasvulle, jota ollaan jatkos­sa­kin valmiita vauh­dit­ta­maan yrity­sos­toilla. Tavoit­teena on edel­leen vahvis­taa mark­ki­nao­suutta valta­kun­nal­li­sesti ja laajen­taa toimin­taa Pohjoismaihin.

Ympä­ris­tön­suun­nit­telu Oy Pirkan­maa on vuodesta 1993 toimi­nut konsult­tiy­ri­tys, jonka toimia­loi­hin kuulu­vat mittaus­lii­ke­toi­minta sekä kaavoi­tus ja maan­käy­tön suun­nit­telu. Yrityk­sen mittaus­lii­ke­toi­minta työl­lis­tää noin 20 alan ammat­ti­laista. Mittaus­lii­ke­toi­minta on keskit­ty­nyt valta­kun­nal­li­sesti merkit­tä­vien infra- sekä talon­ra­ken­nus­koh­tei­den mittaus‑, määrä­las­kenta- ja laadunvalvontatehtäviin.

”Ympä­ris­tön­suun­nit­telu Oy Pirkan­maan työn­te­ki­jät siir­ty­vät Pirkan­maan Mittaus­pal­ve­luun vanhoina työn­te­ki­jöinä. Liike­toi­min­ta­kauppa on osa stra­te­gian mukaista kasvua, jossa myös lisä­rek­ry­toin­nit ovat tärkeässä roolissa. Henki­lös­tö­tyy­ty­väi­syys on tärkeä arvo yhtiöl­lemme ja näemme että sillä mahdol­lis­te­taan kannat­ta­vaa kasvua”, toteaa Tuomo Tiuraniemi.

”Tämä liike­toi­min­ta­kauppa vahvis­taa kasvuamme ja moni­puo­lis­taa tarjoa­miamme palve­luita. Työmah­dol­li­suuk­sien lisään­tyessä saamme tehok­kaam­min käyt­töön myös erityis­osaa­mi­semme, mikä asiak­kai­den lisäksi hyödyt­tää myös työn­te­ki­jöi­tämme”, kommen­toi Mika Heikkilä.

Lisä­tie­dot:

Tuomo Tiura­niemi | Toimi­tus­joh­taja, Pirkan­maan Mittaus­pal­velu Oy
Puh. +358 40 544 2111, tuomo.tiuraniemi@mittauspalvelu.com

Mika Heik­kilä | Toimi­tus­joh­taja, Ympä­ris­tön­suun­nit­telu Oy
Puh. +358 40 023 4134, mika.heikkila@ymparistonsuunnittelu.fi

Kaikki ajankohtaiset asiat