2.2.2021

JPT-Industriasta tulee osa ruotsalaista Tornumia

Tornum Ab on osta­nut JPT-Industria Oy:n. Tornum AB on Ruot­sin johtava viljan­kä­sit­te­ly­alan avai­met käteen ‑ratkai­su­jen toimit­taja. Kauppa laajen­taa molem­pien yritys­ten tarjon­taa ja vahvis­taa mark­kina-asemaa Pohjoismaissa.

Kaupan myötä JPT:stä tulee itse­näi­nen tytä­ryh­tiö Tornum-konser­nissa ja yhtiöt tule­vat toimi­maan tiiviissä yhteis­työssä. Tornum lisää JPT:n tarjon­taan uusia tuot­teita, joiden avulla yritys voi palvella nykyi­siä ja uusia asiak­kaita entistä laajem­malla tuote­va­li­koi­malla. Lisäksi osana Tornum Grou­pia JPT pystyy palve­le­maan nykyistä asia­kas­kun­taa entistä tehok­kaam­min. Tornu­min laajan myyn­ti­ver­kos­ton kautta tavoit­teena on vahvis­taa JPT:n kasvua kansain­vä­li­sillä markkinoilla.

“Olemme seuran­neet JPT-Industrian toimin­taa pitkään ja olemme iloi­sia mahdol­li­suu­desta yhdis­tyä JPT:n kanssa. Yritys­kau­pan myötä Tornu­milla on mahdol­li­suus laajen­taa nykyistä viljan­kä­sit­te­ly­va­li­koi­maansa, vahvis­taa mark­kina-asemaansa pohjois­maissa ja myös uusilla asia­kas­seg­men­teillä. ” kertoo Tornum AB: n toimi­tus­joh­taja Jerker Funnemark.

”Olemme erit­täin onnel­li­sia ja iloi­sia voides­samme tulla osaksi Tornum-perhettä. Tornu­min kansain­vä­li­sen myyn­ti­ver­kos­ton kautta JPT: llä on mahdol­li­suus päästä uusille mark­ki­noille ja kasvaa siten hyvä­mai­nei­seksi kansain­vä­li­seksi toimit­ta­jaksi. Yhdessä Tornu­min kanssa voimme jatkos­sa­kin tarjota ainut­laa­tui­sia ja kilpai­lu­ky­kyi­siä ratkai­suja rehu‑, lemmik­kie­läin­ruoan ja bioener­gia­teol­li­suu­den vaati­muk­siin.” kertoo JPT-Industrian toimi­tus­joh­taja Juha Nisula.

JPT:n vähem­mis­tö­omis­taja on ollut vuodesta 2013 pohja­lai­nen pääoma­si­joi­tus­yh­tiö Oy Wedeco Ab.

Wedecon sijoi­tus­joh­taja Sören Björkgård toteaa kaupasta seuraa­vaa ”Wedeco on erit­täin iloi­nen ja tyyty­väi­nen että Tornum AB osti JPT:n. Tornu­min kansain­vä­li­sen myyn­ti­ver­kos­ton kautta JPT:llä on mahdol­li­suus tavoit­taa uusia vien­ti­mark­ki­noita ja näin ollen kasvaa merkit­tä­väksi toimi­jaksi myös ulko­mailla. Yrityk­sen hienot tuot­teet ja henki­lös­tön korkea tieto­taito sovel­tu­vat erin­omai­sen hyvin rehuteollisuuteen‑, lemmik­kien ja kalan kuiva­ruo­kiin sekä bioener­gia­teol­li­suu­den tule­vai­suu­den tarpeisiin.”

Lisä­tie­toja:

Juha Nisula
toimi­tus­joh­taja
JPT-Industria Oy
040 587 8120
juha.nisula@jpt.fi

Jerker Funne­mark
toimi­tus­joh­taja
Tornum AB
+46 70145 75 78
jerker.funnemark@tornum.se

Tietoja JPT-Industriasta

JPT-Industrialla työs­ken­te­lee 35 työn­te­ki­jää, yritys sijait­see Ilma­joella. JPT on johtava laite­toi­mit­taja Suomessa tarjoa­malla avai­met käteen-ratkai­suja rehu­teol­li­suu­den ja bioener­gia­teol­li­suu­den aloille. Yrityk­sen liike­vaihto viime tili­kau­della oli 7,5 miljoo­naa euroa. Lisä­tie­toja: www.jpt.fi

Tietoja Wedecosta

Wedeco on vuonna 1987 perus­tettu, yrit­tä­jä­ve­toi­siin omis­tus­jär­jes­te­lyi­hin erikois­tu­nut pohja­lai­nen pääoma­si­joit­taja. Toimin­tansa aikana yhtiö on ollut mukana vähem­mistö- tai enem­mis­tö­omis­ta­jana noin 100 yrityk­sessä. Tällä hetkellä se on omis­ta­jana 8 yrityksessä.

Tietoja Tornu­mista

Tornum AB on vuonna 1989 perus­tettu ruot­sa­lai­nen yritys, jonka pääkont­tori sijait­see Kvänu­missa Ruot­sissa. Yritys koos­tuu Ruot­sissa ja Itä-Euroo­passa toimi­vista yrityk­sistä, jotka vastaa­vat pien­vil­je­li­jöi­den, teol­li­suus­tuot­ta­jien sekä elin­tar­vike- ja rehu­tuot­ta­jien tarpei­siin. Tornu­min omis­taa Industrial Group Volati. Lisä­tie­toja: www.tornum.com

Tietoja Vola­tista

Volati on vuonna 2003 perus­tettu teol­li­suus­kon­serni, joka hank­kii omis­tuk­seensa yrityk­siä, joilla on hyväksi osoit­tau­tu­neet liike­toi­min­ta­mal­lit, johtava mark­kina-asema ja vahva kassa­virta, ja kehit­tää niitä keskit­tyen pitkä­ai­kai­seen arvon­muo­dos­tuk­seen. Stra­te­gia perus­tuu yritys­ten iden­ti­teet­tiin ja yrit­tä­jyy­teen lisää­mällä johta­juutta, asian­tun­te­musta, proses­seja ja talou­del­li­sia resurs­seja. Vola­tilla on toimin­taa 16 maassa, noin 2 000 työn­te­ki­jää ja sen vuotui­nen liike­vaihto on noin 6,5 miljar­dia kruu­nua. Volati on pörs­siyh­tiö joka on notee­rattu Nasdaq Tukhol­massa. Lisä­tie­toja: www.volati.se

Kaikki ajankohtaiset asiat