18.12.2020

Wedeco myy enemmistö­omistuksensa Oy Esari Ab:sta

LEHDIS­TÖ­TIE­DOTE

LAGERC­RANTZ GROUP AB OSTAA OY ESARI AB:N

Ruot­sa­lai­nen pörs­siyh­tiö Lagerc­rantz Group AB on alle­kir­joit­ta­nut sopi­muk­sen Oy Esari Ab:n ostamisesta.

Esari on Suomen johtava laite­suo­ja­toi­mit­taja. Yrityk­sen asiak­kaita ovat pääosin teleo­pe­raat­to­rit, ener­gia- ja suur­teol­li­suus sekä valtiol­li­set liike­lai­tok­set. Esarin vuotui­nen liike­vaihto on noin 5 M€ ja kannat­ta­vuus on hyvä. Yrityk­sen lähempi esit­tely, katso www.esari.fi.

”Vahvan erikois­tu­mi­semme ja osaa­mi­semme ansiosta olemme saaneet kasvaa asiak­kai­demme projek­teissa vuosien saatossa Suomen johta­vaksi laite­suo­ja­toi­mit­ta­jaksi. Pitkä yhteis­työ ja kump­pa­nuus asiak­kai­demme kanssa ovat mahdol­lis­ta­neet tuote­ke­hi­tyk­sen, joka pystyy vastaa­maan yhdys­kun­ta­ra­ken­ta­mi­sen tarpei­siin teknis­ten tilo­jen osalta.

Pohja­lai­sen pääoma­si­joit­taja Wedecon mukaan tulo omis­ta­jaksi vuonna 2014 ja hyvä omis­ta­jaoh­jaus on kehit­tä­nyt Esarin toimin­taa merkit­tä­västi sekä autta­nut Esarin läpi­mur­toa Ruot­sin mark­ki­noille, jonka olemme nähneet isona tule­vai­suu­den mahdol­li­suu­tena. Lagerc­rantzin omis­tuk­sessa pääsemme edel­leen kehit­tä­mään liike­toi­min­taamme ja raken­ta­maan Kaus­tis­laista vien­ti­ta­ri­naa sitou­tu­neen ja osaa­van henki­lö­kun­nan turvin. Näen myös vahvaa syner­giaa Lagerc­rantz konser­niin kuulu­van ruot­sa­lai­sen Elkaps­ling yhtiön kanssa. Asia­kas­kun­tamme on pitkälti sama ja pystymme täyden­tä­mään tois­temme tuote­va­li­koi­maa sekä vastaa­maan entistä parem­min asiak­kai­demme tarpeita. Lagerc­rantzin perin­teet ja arvot pitkä­ai­kai­sena omis­ta­jana mahdol­lis­ta­vat Esarin kehi­tyk­sen ja kasvun pohjois­maissa” toteaa Ari Rauma, Oy Esari Ab:n toimitusjohtaja.

”Esari tulee enti­ses­tään vahvis­ta­maan Lagerc­rantzin asemaa ja tuote­va­li­koi­maa laite­suo­jien valmis­ta­jana. Yritys täyden­tää Lagerc­rantzin omis­tuk­sessa olevan Elkaps­lin­gin tuote­va­li­koi­maa ja näemme merkit­tä­vän kasvu­po­ten­ti­aa­lin molem­missa maissa kun pystymme tarjoa­maan laajem­man vali­koi­man” kommen­toi Jörgen Wigh, TJ ja Lagerc­rantz Group AB:n konsernijohtaja.

”Pohjan­maalta kotoi­sin olevana olen erityi­sen iloi­nen siitä, että vahvis­tamme asemaamme maakun­nassa hank­ki­malla hyvin hoide­tun yrityk­sen jolla erit­täin hyvät tule­vai­suu­den näky­mät” sanoo Marcus Käld, Lagerc­rantz Group AB:n liike­toi­min­ta­ryh­män johtaja.

Esarista tulee osa Lagerc­rantzin Mechat­ro­nics divi­sioo­naa tammi­kuussa 2021.

Kaus­ti­nen 18.12.2020

Ari Rauma
toimi­tus­joh­taja
Oy Esari Ab
puh. 0400 566 691

Marcus Käld
Vice Presi­dent Mechat­ro­nics divi­sion
Lagerc­rantz Group AB
puh. 050 518 5901

Kaikki ajankohtaiset asiat