1.9.2020

Lawtax-yhtiöt toimivat 1.9. alkaen Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy nimellä

Pohjan­maan Ekono­mi­toi­misto on paikal­li­sesti suurin Etelä-Pohjan­maalla toimiva yrit­tä­jä­ve­toi­nen tili­toi­mis­to­ketju ja talou­den konsul­toin­ti­talo. Asia­kas saa aina henki­lö­koh­taista palve­lua toimis­toil­tamme Seinä­joelta, Kauha­joelta, Kuri­kasta, Jalas­jär­veltä, Lapualta ja Alavu­delta käsin.

Paikal­li­suus, pitkät asia­kas- ja työsuh­teet, asia­kas­yri­tys­ten tunte­mus, henki­lö­koh­tai­nen palvelu ja henki­lös­tön näke­mi­nen yrityk­sen tärkeim­pänä voima­va­rana – siinä muutama yhtei­nen arvo, jotka toivat Pohjan­maan Ekono­mi­toi­mis­ton yrit­tä­jän Anu Tiea­hon ja Lawtax-konser­nin yrit­tä­jän Ari Valto­sen saman pöydän ääreen pohti­maan tili­toi­mis­toa­lan mahdol­li­suuk­sia ja haas­teita reilu vuosi sitten.

Kauha­jo­ki­sen yrit­tä­jän Anu Tiea­hon Luot­saama 1993 perus­tettu tili­toi­mis­to­ketju on kasva­nut 2018 vuodesta 20 henki­lön tili­toi­mis­tosta 90:n henki­lön talou­den konsul­toin­ti­ta­loksi, joka tarjoaa tili­toi­mis­toa­lan moni­puo­li­sim­man kattauk­sen talous­hal­lin­non, palkan­las­kenta- ja HR-palve­lui­den, yritys- ja vero­neu­von­nan, talous­pääl­lik­kö­pal­ve­lui­den sekä talous­hal­lin­non ohjel­mis­to­rat­kai­suja. Haluamme tarjota kaikille asiak­kail­lemme yksi­löl­li­sen ja liike­toi­min­taa tuke­van talous­hal­lin­non ratkai­sun. Voimme palvella myös isom­pien yritys­ten tarpeita tarjoa­malla koko­nai­sen talous­osas­ton ratkai­sun moni­puo­li­sine sisäi­sen lasken­nan palve­lui­neen. Yrit­tä­jille ja pk-yrityk­sille olemme koko­nais­val­tai­nen talou­den kump­pani. Anu Tieaho vaikut­taa myös alan katto­jär­jes­tön halli­tuk­sessa tuoreena vara­pu­heen­joh­taja koko alan kehitykseen.

”Vaikka olemme jo kohta vuoden olleet yhtä taloa ja tehneet yhteistä kehi­tys­työtä asiak­kai­den eteen, on kaikille selkeäm­pää, kun toimimme yhden nimen alla. Mitä tahansa talou­den haas­teita asiak­kaamme kohtaa­kaan, niin ratkai­semme ne yhdessä.”, toteaa Pohjan­maan Ekono­mi­toi­mis­ton yrit­täjä Anu Tieaho.

Nyt nämä yhtiöt sulau­tu­vat Pohjan­maan Ekono­mi­toi­mis­toon 31.8.2020.

Lawtax-konser­niin kuulu­vat Lawtax Oy, Lawtax IT Oy, Lake­nova Oy, MV-Tili­pal­ve­lut Oy, Kauha­joen Tili­pal­velu ja Tili­toi­misto Avec Oy.

Lisä­tie­toja fuusiosta antaa Pohjan­maan Ekono­mi­toi­misto Oy:n

Toimi­tus­joh­taja Anu Tieaho puh 0400 587 752

Lisä­tie­toja palve­luista antaa Pohjan­maan Ekono­mi­toi­misto Oy:n

Myynti‑, mark­ki­nointi- ja asiak­kuus­joh­taja, Partner

Timo Seppälä 0405388058

LÄHDE: https://ekonomitoimisto.fi/blogi/tiedote-fuusiosta-31–8‑2020/

Kaikki ajankohtaiset asiat