14.8.2020

Thomas Lempiälä on nimitetty Wedecon toimitusjohtajaksi

Oy Wedeco Ab:n halli­tus on nimit­tä­nyt KTM Thomas Lempiä­län Wedecon uudeksi toimi­tus­joh­ta­jaksi. Lempiälä aloit­taa Wedecossa 17.8.2020. Wedecon pitkä­ai­kai­nen toimi­tus­joh­taja Keijo Kangas­luoma jää eläk­keelle loppu­vuo­den aikana.

Lempiälä siir­tyy tehtä­vään Nordea pankista, jossa hän on viimeksi toimi­nut Pohjan­maan yritys­pan­kin johta­jana. Lempiälä on toimi­nut Nordeassa useissa vastuul­li­sissa tehtä­vissä ja hänellä on mittava koke­mus niin yritys­ra­hoi­tuk­sesta, ‑kehit­tä­mi­sestä kuin myös johta­mi­sesta.  Wedecon halli­tuk­sen jäse­nenä hän on toimi­nut vuodesta 2016 lähtien.

”Wedecon toimia­lu­een yrityk­set ja toimin­taym­pä­ristö ovat tulleet tutuiksi pank­ki­vuo­sien aikana, kun olen ollut Nordeassa eri tehtä­vissä niin Vaasassa, Pietar­saa­ressa, Kokko­lassa kuin Seinä­joel­la­kin. Siir­ty­mi­nen Nordeasta Wedecoon on luon­te­vaa, sillä Wedecossa minulla on erin­omai­nen mahdol­li­suus hyödyn­tää elin­kei­noe­lä­män tunte­mus­tani ja kontak­ti­ver­kos­toani. Wedecon halli­tuk­sen jäse­nenä olen saanut olla mukana raken­ta­massa Wedecon stra­te­giaa, ja minun on helppo jatkaa Keijon jälkeen stra­te­gian toteut­ta­mista, kertoo Thomas Lempiälä.

Wedecon tyyp­pi­selle paikal­li­selle toimi­jalle, joka sijoit­taa pääomia ja osaa­mista alueen kasvu­yri­tyk­siin mm. yritys­jär­jes­te­ly­jen yhtey­dessä, on tarvetta ja kysyn­tää myös tule­vai­suu­dessa. Wedecon tapa toimia eli mutkat­to­muus, avoi­muus ja suora­sel­käi­syys vastaa­vat myös minun omaa toimin­ta­ta­paani, jatkaa Lempiälä”

”Thomak­sen valinta toimi­tus­joh­ta­jaksi on erit­täin posi­tii­vi­nen asia. Hänen vahva taus­tansa ja alueen yritys­ten ja ihmis­ten tunte­mi­nen anta­vat hyvän lähtö­koh­dan tehtä­vän hoita­mi­seen. Wedecon halli­tuk­sen jäse­nyy­den kautta Thomas tuntee jo entuu­des­taan Wedecon hyvin. Keijon jättäessä toimi­tus­joh­ta­jan tehtä­vät Wedeco on talou­del­li­sesti ja opera­tii­vi­sesti vankalla pohjalla. Thomak­sella on hyvät edel­ly­tyk­set jatkaa Wedecon kehit­tä­mistä edel­leen, sanoo Wedecon halli­tuk­sen puheen­joh­taja Anders Nordström”

Wedeco on vuonna 1987 perus­tettu, yrit­tä­jä­ve­toi­siin omis­tus­jär­jes­te­lyi­hin panos­tava pääoma­si­joit­taja, jonka toimia­luetta on ensi­si­jai­sesti Etelä-Pohjan­maa, Pohjan­maa ja Keski-Pohjan­maa. Wedeco on yritys­jär­jes­te­ly­jen ja kasvun toteut­taja ja rahoit­taja yhdessä kohdey­ri­tys­ten sitou­tu­neen, innos­tu­neen ja osaa­van johdon kanssa. Wedecon omis­tus­pohja tukee sen alueel­lista tahto­ti­laa; Wedecon omis­ta­jina on pohja­lais­taus­tai­sia vankan yrity­se­lä­män koke­muk­sen omaa­via henki­lö­omis­ta­jia, paikal­li­sesti toimi­via globaa­leja teol­li­suus­yri­tyk­siä, rahoi­tus­lai­tok­sia, vakuu­tus­yh­tiöitä ja pohja­lai­sia kuntia ja kaupunkeja.

Kaikki ajankohtaiset asiat